หาอะไรก็เจอ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

1.จุดเด่น จุดด้อย โอกาสการพัฒนาของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
1.1 จุดเด่น โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในอันดับยอดนิยมของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งรอบที่ 1 และ 2 ขณะนี้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับงบประมาณปีละประมาณ 10 ล้านกว่าบาท ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นครศรีธรรมราชอนุมัติงบประมาณจ้างครูภาษาต่างประเทศ 5 คน และสร้างห้องพิเศษพร้อมอุปกรณ์อีก 1 ห้อง ครูจำนวน 140 คน นักเรียน 2,700 คน

1.2 จุดด้อย ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการสร้างพลังขับดันให้ครูเกิดจิตสำนึกในหน้าที่ ไว้วางใจ ส่งผลให้ขาดการติดตามตรวจสอบ ปรากฏการณ์นักเรียนว่าง ครูอยู่แต่ไม่สอนหรือเข้าห้องช้าออกเร็วจึงเกิดขึ้นบ่อยครัง

1.3 โอกาสการพัฒนา ด้วยความพร้อมด้านบุคคลากร ทรัพยากรทางการศึกษาและการสนับสนุนจากท้องถิ่นที่ดี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาจึงมีโอกาสที่ดีมาก เพียงแต่ฝ่ายบริหารต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร สร้างระบบการนิเทศ การติดตามตรวจสอบ สิ่งที่ควรรีบดำเนินการคือกำหนดให้บุคลากรทุกคนวางแผนการพัฒนางานของตนเอง(ID Plan)เสนอต่อผู้บริหารและกำหนดให้รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลงในระบบเครือข่ายของโรงเรียนทุกสิ้นภาคหรือปี

2.ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ต้องไปขอ ทั้งๆที่ข้อมูลทั้งหมดของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายอยู่ในระบบงานคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เพียงโอนข้อมูลทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนให้บุคลากรดึงข้อมูลมาใช้ในงานของตนเอง โดยเฉพาะรายชื่อนักเรียนมีประโยชน์ต่อการบันทึกข้อมูลในงานด้านการสอน งานปกครองจะง่ายต่อการลงและค้นหาการกระทำความผิดต่างๆ ถ้าใช้ระบบดังกล่าวจะประหยัดกระดาษอย่างมาก

3.แบ่งเป็นนวัตกรรมในสายงานบริหารคือการโอนข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายชื่อนักเรียน รายชื่อบุคลากร แบบฟอร์มงานต่างๆ ปฏิทินงานวิชาการ งานกิจกรรม บันทึกความผิดของนักเรียน การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ขึ้นสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน กับนวัตกรรมที่จะใช้กับบุคลากร ควรให้ทุกคนมีอีเมลหรือบล็อกส่วนตัวเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือสั่งงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก