หาอะไรก็เจอ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

โปรแกรม SPSS
1.กำหนดค่าใน variable view
         - name   พิมพ์  ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
         - width   ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
         - deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
         - value-ใส่ค่า 1น้อยที่สุด 2น้อย 3ปานกลาง 4มาก 5มากที่สุด
     2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(ตัวอย่าง20 ชุด)
     3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้มาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูล
         -   คลิกที่ แถบเมนูด้านบน โดยคลิกเลือกที่ Transform คลิกเลือก Compute variable  ตั้งชื่อTa ใน  target variable คลิกเลือก Function เลือก sum. แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok  โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของด้าน a ทั้งหมด  และทำซ้ำอีกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน b – d โดยเปลี่ยนจาก ta เป็น tb , tc , td(ในด้านtd ใหเปลี่ยนเป็น/3 เพราะมี 3 ข้อ)  ในวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผลรวมของทั้งชุด ให้เปลี่ยนจาก[a1,a2,a3,a4]/4 เป็น [ta, tb , tc , td]/4
-การหาค่าความถี่  ใช้คำสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies เพื่อแสดงความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าสถิติเชิงพรรณาต่างๆ กราฟ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้วิเคราะห์ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเลือกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด จะต้องเลือกชนิดของตัวแปรและ Output ให้สอดคล้องกันแล้วคลิกเลือก OK โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก